Výpoveď poistnej zmluvy pre zákonné poistenie

Často sa stáva, že klient nie je spokojný so službami poisťovne, u ktorej je poistený, alebo výška poistného je príliš vysoká. V takých prípadoch sa pristupuje k výpovedi poistnej zmluvy. Ste v rovnakej situácií? Poradíme vám, ako v takomto prípade postupovať.

Jednoduchý postup ako vypovedať zmluvu pre zákonné poistenie

 • Stiahnete si vzor výpovede zákonného poistenia, upravíte v ňom príslušné údaje a vytlačenú výpoveď podpíšete.
 • Takto vyplnenú výpoveď zašlete na pobočku poisťovne s ktorou máte uzatvorené zákonné poistenie.
 • Ak je Vaša výpoveď poistnej zmluvy oprávnená a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Podľa zákona 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení toto tiež zaniká:

 • zánikom motorového vozidla,
 • prevodom automobilu do držby inej osoby – predaj,
 • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek),
 • krádežou motorového vozidla,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci,
 • nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti (v takomto prípade je podľa § 3 tohto zákona osoba povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom).

Pri škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi.

Pri podávaní výpovede treba priložiť dokumenty :

 • kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom - pri predaji vozidla,
 • protokol o ekologickej likvidácii - pri vyradení vozidla z evidencie,
 • protokol od Polície SR - pri odcudzení vozidla.

Nezabudnite požiadať poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia a požiadajte o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Poistenie auta - Zmena poisťovne

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy.

Ak máte poistené vozidlo a chcete uzavrieť novú lacnejšiu poistnú zmluvu, zvoľte si dátum začiatku novej poistnej zmluvy odo dňa, kedy vám skončí stará zmluva.

Oznámenie o výpovedi poisťovni je možné:

 • písomne zaslaním výpovede na adresu pobočky,
 • osobne na pobočke poisťovne.