Čo by ste mali vedieť o poistení

S našimi sprostredkovateľmi zaručene získate najbezpečnejšie zákonné poistenie. Ochránia vás dlhoročné skúsenosti na slovenskom trhu s poistením a hlavne sa o vás starajú kvalifikovaní špecialisti z oblasti poisťovníctva a poskytovania finančných produktov. Naše skúsenosti sú pre nás jednou z našich kvalít a naši klienti sú pre nás prioritou.

Poisťovňa aj jej povinnosti z poistenia zodpovednosti:

 • Po uzavretí poistnej zmluvy musí poisťovňa vydať poistníkovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.
 • Je povinný zabezpečiť evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti.
 • Je povinný písomne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel.
 • Je povinný overiť si údaje o motorovom vozidle evidované kanceláriou.
 • Je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti.
 • Je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti.
 • Je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
 • Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na poistné do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť.

Zmeny pre zákonné poistenie

Pre uzatváranie poistenia je dôležitá bezpečnosť webovej stránky, ktorú sa snažíme neustále zdokonaľovať. Všetky dôverné informácie našich klientov sú dokonale chránené kvalitnými medzinárodne overenými bezpečnostnými certifikátmi.

 • Cenové vojny medzi poisťovňami na Slovensku dosahujú svoje vrcholy. Od roku 2004 sa ceny za ceny za zákonné poistenie neustále znižujú, čím sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny s nižším zákonným poistením, v porovnaní s ostatnými krajinami v EÚ.
 • Všetky poisťovne na slovenskom trhu sú povinné vždy do 31.októbra zverejniť výšku poistného a všeobecné poistné podmienky na nasledujúci rok.
 • Aj napriek tomu sa blíži ten čas, kedy sa znižovanie cien za zákonné poistenie zastaví a následne sa bude postupne zvyšovať. Čoraz častejšie sa vyskytujú na cestách škodové udalosti, na ktorých náklady by v budúcnosti stále lacnejšie zákonné poistenie nemuselo stačiť.
 • Zákonné poistenie nie je pre samotné poisťovne až tak ziskovým produktom ako by si mnohí ľudia mysleli, v porovnaní s počtom dopravných nehôd a nákladmi na poistné plnenie, ktoré tieto nehody prinášajú.

Od 1.januára 2012 sa zvýšili limity poistného krytia, ktoré platia až doteraz:

 • pri škodách na zdraví, smrti na jednu poistnú udalosť, a to na 5 mil. eur,
 • pri škodách na majetku na jednu poistnú udalosť, a to na 1 mil. eur.

SKP- Slovenská kancelária poisťovateľov

Bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavné úlohy SKP:

 • spravuje poistný garančný fond,
 • vedie register poistenia zodpovednosti,
 • vykonáva hraničné poistenie,
 • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,
 • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave,
 • vykonáva činnosť informačného strediska,
 • vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným,
 • poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania nároku na náhradu škody.

Garančný fond kryje poväčšine škodové udalosti, pri ktorých nebol zistený majiteľ vozidla, vozidlo zodpovedné za nehodu nebolo poistené, vozidlo malo uzavreté hraničné poistenie alebo majiteľ nemal povinnosť na SR uzavrieť hraničné poistenie, to platí pre cudzozemské vozidlá a ich majiteľov.