Výpoveď poistnej zmluvy pre zákonné poistenie

Chceli by ste podať výpoveď Vašej zmluvy za zákonné poistenie? Je Vaša výška poistného až príliš vysoká alebo nie ste veľmi spokojný so službami zmluvnej poisťovne?

Na výpoveď pre zákonné poistenie je tu pre Vás jednoduchý postup:

 • Stiahnete si vzor výpovede zákonného poistenia, upravíte v ňom príslušné údaje a vytlačenú výpoveď podpíšete.
 • Takto vyplnenú výpoveď zašlete na pobočku poisťovne s ktorou máte uzatvorené zákonné poistenie.
 • Ak je Vaša výpoveď poistnej zmluvy oprávnená a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Podľa zákona 381/2001 o zákonnom poistení Vám zákonné poistenie tiež zaniká:

 • zánikom motorového vozidla,
 • prevodom automobilu do držby inej osoby – predaj,
 • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek),
 • krádežou motorového vozidla,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci,
 • nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti (v takomto prípade je podľa § 3 tohto zákona osoba povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom).

Pri škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi.

Pri podávaní výpovede treba priložiť dokumenty :

 • kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom - pri predaji vozidla,
 • protokol o ekologickej likvidácii - pri vyradení vozidla z evidencie,
 • protokol od Polície SR - pri odcudzení vozidla.

Nezabudnite požiadať poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia a požiadajte o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Poistenie auta - Zmena poisťovne

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy.

Ak máte poistené vozidlo a chcete uzavrieť novú lacnejšiu poistnú zmluvu, zvoľte si dátum začiatku novej poistnej zmluvy odo dňa, kedy Vám skončia stará zmluva.

Oznámenie o výpovedi poisťovni je možné:

 • písomne zaslaním výpovede na adresu pobočky,
 • osobne na pobočke poisťovne.